Jdi na obsah Jdi na menu
 


OSADNÍ ŘÁD

Občanské sdružení „ Zahrádkářské osady Zelená „

 

 

I. Všeobecná ustanovení

 

1. Zahrádkářská osada byla zřízena na základě rozhodnuti ministerstva vnitra Č.R. vydaného dne ......................... pod čj. ..................... v K.u. Luštěnice .

 

2. Zahrádkářská osada tvoří organizační a hospodářský celek zahrádek, sloužící k pěstování ovocných stromů, keřů , zeleniny, květin a jiných plodin, současně k rekreaci a zotavení uživatelů a jejich rodin. Pozemky jsou v osobním vlastnictví,  nebo v pronájmu členů občanského sdružení zahrádkářské osady Zelená ( dále jen Sdružení ) podle § 123 – 128 OZ.

 

3. Členové Sdružení se Řídí se osadním řádem a dodržují Stanovy  Sdružení.

 

II. Společně užívaná zařízení

 

1. Ke společnému užívání uživatelů pozemků v Sdružení slouží tato společná  zařízeni:

-  příjezdové cesty v místě areálu

  -  oplocení areálu vč. vstupních bran.

 -  rozvod vody od paty areálu pozemku k jednotlivým šachtám uživatelů pozemků.

  -  rozvod elektřiny

2. Společná zařízení jsou vybudována z účelových příspěvků schválených min. 50% 

přítomných členů na členské schůzi Sdružení.  Provozuje a udržuje je výbor Sdružení určený na členské schůzi Sdružení z účelových příspěvků členů Sdružení zahrádkářské osady Zelená.

  

 

III. Výbor Sdružení

 

 

1. Výbor Sdružení je demokratickou samosprávou a zastupitelskou složkou.  

2. Záležitosti osady vyřizuje její výbor Sdružení, volený na členské schůzi Sdružení zahrádkářské osady.

3. Výbor Sdružení zahrádkářské osady je nejméně tříčlenný v čele s předsedou a volí se na funkční období maximálně 4 let.

4. Výbor Sdružení požívá důvěru členů Sdružení , při její ztrátě je možno vyvolat  nové hlasování a zvolit jiné členy správy vč. předsedy. Na odvolání je potřeba minimálně 50% hlasů členů Sdružení.

5. Správa osady zejména:

 - projednává a nechává schválit na členské schůzi rozpočet na chod a údržbu Sdružení  

 - informuje členskou základnu o hospodařeni. 

 - organizuje výstavbu osady podle plánů a příslušných povolení

 - spravuje a udržuje v provozuschopnosti společná zařízení

 - dohlíží na dodržování osadního řádu Sdružení a stanov Sdružení, informuje členy Sdružení o jejich  porušování,

 -  zabezpečuje informovanost členů osady a podle významu formou členské schůze Sdružení, osobně nebo písemně

 -  plní další úkoly z pověření správy Sdružení  ve vztahu k zahrádkářské osadě a při společných akcích organizace.   6. Členové správy osady v odůvodněných případech (požár, unikání vody ) mají přístup na pozemky  osadníků, v ostatních případech jen za přítomnosti majitele pozemku.

7. Dopustí-li se porušení osadního řádu člen Sdružení bude dle závažnosti vyzván osadní správou k nápravě písemnou formou. Nesjednali ve stanovené lhůtě nápravu má se za to, že smírčí jednání na této úrovni bylo neúspěšné a správa Sdružení má právo domáhat se dle § o. z. přísl. Obecního úřadu o obnovení pokojného stavu.

Není-li  ani a této úrovni dosaženo smíru, není vyloučena žaloba u soudu.

 

 

IV. Uspořádání zahrádek

 

1.  Zahrádky musí být co do prostorového uspořádání výsadby v souladu s celkovým

osazovacím plánem osady, přijatým na členské schůzi Sdružení.

2. Při hranicích sousedních zahrádek je povoleno vysazovat porosty ve vzdálenosti,

rovnající se polovině předpokládané výšky vzrostlého dospělého stromu. 

3. Uživatelé jsou povinni činit opatření k tomu , aby trvalé porosty a jiné porosty,

jakož i větve a kořeny těchto porost, nepřesahovali na sousední zahrádky a společné

plochy v osadě. Udržovat zahrádku v řádném stavu, tj. provádět v čas všechna  agrotechnická opatření, zejména hubit plevel, chránit pozemky a porost před škůdci a dělat na vlastní náklad opatření k zamezení výskytu a rozšiřování škůdců a jejich hubení.

4.  Chov včel a drobného hospodářského zvířectva není na území zahrádkářské osady Zelená povolen.

5. Na zahrádkách je možno stavět zahradní domky a to v souladu s plánem výstavby

území, schváleným příslušným stavebním úřadem a na základě stavebního povolení.

6. Provozní zařízení, např. skleníky , nádrže na vodu, sklepy, kompostiště, je možno  zřizovat za podmínek platných právních předpisů stavebního zákona.

7.  Pokud se sousedící majitelé nedohodnou jinak, nesmí oplocení (živý polt) zasahovat na pozemek souseda.

8.  Zařízení na měření odběru vody a elektřiny k jednotlivým pozemkům musí být umístněna na veřejně přístupných místech . vč. šachty vodoměru. Pokud se sousedé dohodnou mohou použít společnou šachtu a elektro. rozvodnu.

 

 

 

V. Povinnosti uživatelů zahrádek

 

 

1. Ve stanovené lhůtě platit členské a účelové příspěvky.

2. Účastnit se na budování a údržbě společných zařízení, podle usnesení členské

schůze Sdružení a konkrétních úkolů z plánu činností Sdružení .

3. Šetřit společný majetek a zařízení osady a hlásit orgánům Sdružení ihned každé zjištěné poškozeni a porušení společného zařízení.

4. Zdržet se jakéhokoli jednání, které by obtěžovalo sousedy a narušovalo soužití v osadě, respektovat sousedská práva ve smyslu ustanovení § 127 a občanského

zákoníku , zejména nesmí obtěžovat nad míru přiměřenou poměrů ostatní uživatele

hlukem , prachem, popílkem, kouřem, plyny , pachy, pevnými a tekutými odpady.

5.  Nepoužívat střelné a palné zbraně vč. vzduchovek.

6.  Je zakázáno stát vozidly na společných spojovacích komunikacích uvnitř osady.

Uživatel má právo parkovat s osobním vozidlem na svém pozemku.

7.  Nenechávat v prostorách osady  volně pobíhat psi.

 

 

 

 

VI.Vodovodní sítě

 

1.  Společné vodovodní sítě jsou ve vlastnictví Sdružení. A to od hlavního vodovodního řádu k pozemkům jednotlivých uživatelů. Ukončení v šachtě je osazeno vodoměrem a ventilem v majetku Sdružení.

2. Členům Sdružení se stanoví  výše vodného odečtem z vodoměru v jeho šachtě. Případné rozdíly v odečtech, se rozpočítávají mezi všechny odběratele v osadě, napojeny na společný vodovodní řád.  

3.  Platby  jsou uhrazovány měsíční paušální platbou stanovenou výborem Sdružení na učet Sdružení.

4.  Po nezaplacení třech po sobě jdoucích zálohách bude odběratel odpojen.

 

 

VII. Odpady

 

1.  Spalovat a skladovat odpad je v osadě a její blízkosti zakázáno.

2.  Odpad se ukládá do kontejnerů na určeném místě.

3.  Nakládání s odpady se řídí zákonem o odpadech.

 

  VIII. Podmínky pro brigádnické práce.

 

1. Brigádnické práce jsou práce vykonávané pro rozvoj a budovaní společných zařízení   Sdružení

2. Výbor Sdružení  projednává a určuje záměr brigád na jednotlivé akce, vyhlašuje termíny jednotlivých prací a určuje množství hodin potřebných na jednotlivé akce.

3. Výbor Sdružení určí pracovníka dohlížejícího na činnost a počet odpracovaných hodin. Zároveň koordinuje vykonávané práce.   

4. Vykonaná práce, její kvalita a počet hodin se zapisuje do deníku akce, a musí být podepsána pracovníkem a dozorujícím pracovníkem určeným výborem Sdružení .

5. Veškeré práce jsou vykonávány na vlastní nebezpečí, pokud dojde k pracovnímu úrazu nenese Sdružení žádnou pracovně právní odpovědnost.

6.  Ohodnocení brigádnických hodin. navrhuje výbor Sdružení, a schvaluje členská schůze Sdružení.

7. Brigádnické práce mohou vykonávat i sjednané osoby za osobu povinnou zúčastnit se brigád.

8. Členům Sdružení. může být uznána i jiná činnost vykonávaná ve prospěch Sdružení. (odvoz materiálu a jiné práce uložené nebo dohodnuté výborem Sdružení.)

9. Počet  brigádnických hodin na člena a kalendářní rok navrhuje výbor Sdružení a schvaluje členská Schůze.

10. Člen Sdružení může provádět brigády nad rámec povinných hodin, ale vždy jen za  neodpracované povinné hodiny jiným členem Sdružení. S tím že množství odpracovaných hodin navíc se vynásobí ohodnocenou cenou brigádnické hodiny. Tato výsledná suma mu bude odečtena z členských příspěvků Sdružení.

11. Pokud člen Sdružení z jakéhokoli důvodu neodpracuje nařízené brigádnické hodiny. Je povinen neodpracované hodiny uhradit Sdružení . Částku za brigádnickou hodinu určuje členská schůze Sdružení. Viz výše čl. 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IX. Ostatní ustanovení

1. Členské příspěvky se platí vždy k 30.1. kalendářního roku. Po dohodě mohou být rozděleny na čtvrtletní platby.

 

 

 X . Závěrečné ustanovení.

Tento osadní řád byl přijat usnesením členské schůze Sdružení dne .......................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 nabývá účinnosti dne .........................  V Luštěnicích .............................

 

 

 

  

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář